SK Load Bank Generator

CIELE SÚŤAŽE

Navrhnúť a zostrojiť robota schopného vyliezť na komín (komínový rebrík) v areáli CASSOVAR BUSIESS CENTER NA Žriedlovej 13 v Košiciach.
Rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností študentov stredných a vysokých škôl v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia procesov.

Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou.
Podporiť iniciatívu pedagógov v rámci technického vzdelávania, súťaží, zaujímavých projektov atď.
Dať príležitosť všetkým, ktorí si chcú zasúťažiť, otestovať svoje schopnosti.

PODMIENKY ÚČASTI

 • Účastníci by mali mať od 16 do 100 rokov.
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny
 • Súťaž sa realizuje v troch kategóriách:
 • Kategória I – Študenti stredných škôl
 • Kategória II – Študenti vysokých škôl, firmy, nezávislé tímy (široká verejnosť)
 • Prihlášky možno podať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Každý súťažiaci, ktorý odošle prihlasovací formulár, sa zároveň zaväzuje udeliť organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže bezodplatne súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora a spoluorganizátora v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko (obec), telefónne číslo, e-mail, na účely uskutočnenia tejto súťaže, identifikácie výhercu a na marketingové účely, v súlade s ust. § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu a účastník je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. All participants who submit the registration form grant permission to process their personal data in the systems of organisers in the scope of first name, last name, address, phone number and email address for the purposes of organising the event, identifying participants and winners, sharing information about the event and marketing purposes in accordance with the §10 of the law number 122/2013 of Code of Law of the Slovak Republic about personal data protection. The permission is granted for an undisclosed period and the participant is entitled to revoke the permission anytime by a written request by Nakomin Load Bank Generator.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Všetky prihlásené roboty musia prejsť technickou prehliadkou (vyšpecifikovať technické kritéria) a skúšobným lezením do výšky (kvalifikácia). Súťaž prebehne v dvoch kolách.

KVALIFIKÁCIA

 1. Organizátor v závislosti na počet prihlásených súťažiacich vymedzí čas na skúšobné lezenie
 2. Robot musí zdolať prvých 5m nahor + 5m nadol za maximálne 10 minút.
 3. Na kvalifikačné kolo majú súťažiaci k dispozícii 2 pokusy, medzi ktorými môže byť časový odstup, ak súťažiaci požiada o čas potrebný na úpravu

HLAVNÁ SÚŤAŽ

Roboty, ktoré úspešne zvládnu KVALIFIKÁCIU lezú do výšky 10m a späť
Cieľom je za čo najkratší čas vyliezť a do výšky 10m a zliezť naspäť. Roboty, ktoré túto trasu úspešne neabsolvujú, budú vyradený zo súťaže.

Na zdolanie 10m a späť má súťažiaci k dispozícii čas, na ktorý je spolu vyčlenených:

 • 35 minút vrátane prípravy pre Kategóriu č.1
 • 25 minút vrátane prípravy pre Kategóriu č.2
 • Pri nezdolaní celej súťažnej trasy môže súťažiaci pokus opakovať v rámci časového limitu. Meria sa čas prvého úspešného absolvovania celej trasy.

Víťaz sa vyhlasuje v týchto kategóriách:

 • Víťaz kategórie I a Víťaz kategórie II
 • Dĺžka zdolávanej trate je 20m (10m + 10m). Začiatok a koniec zdolávanej bude vyznačený bielym pásom. Vzdialenosť sa meria od okraja štartovacej čiary, ktorý je vzdialenejší od cieľa po okraj cieľovej čiary, ktoré je bližšie k štartu. Všetky lezenia sa odštartujú výstrelom zo štartovacej pištole smerom do vzduchu.
 • Súťažiaci budú štartovať v organizátorom vyžrebovanom poradí.